Watercolor Painting

course_water-col

เรียนรู้พื้นฐานการร่างภาพธรรมชาติและการใช้สีน้ำจากคุณครูเต๋า สุนิตสรณ์ พิมพะสาลี นักวาดภาพประกอบจากสำนักพิมพ์บ้านและสวน และมีผลงานอื่นๆอีกมากมาย